Kompleksowe usługi z dziedziny planowania przestrzennego

Projekty dla jednostek samorządu terytorialnego

Opracowujemy projekty aktów prawa miejscowego: plany, studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko i skutków finansowych uchwalenia planu, opracowania ekofizjograficzne, analizy uzasadniające podejmowanie procedur planistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin.

Podejmujemy również współpracę przy strategiach rozwoju gmin oraz powiatów, lokalnych programach rewitalizacji, rozwoju lokalnego i opracowaniach z zakresu ochrony środowiska.

MASZ PYTANIA?

Projekty dla przedsiębiorstw i inwestorów indywidualnych

Świadczymy usługi mające na celu wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw i inwestorów indywidualnych – w szczególności na etapach związanych z lokalizacją inwestycji oraz podejmowaniem działań na rynku nieruchomości. Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania oraz analizowania możliwości lokalizacyjnych. Wspieramy przy wyborze optymalnego miejsca dla inwestycji. Badamy wszystkie aspekty formalno-prawne i środowiskowe związane z przedsięwzięciem budowlanym.
 • wykonanie baz danych przestrzennych GIS dotyczących nieruchomości, ich otoczenia oraz uwarunkowań formalno-prawnych związanych z planowaniem przestrzennym;

 • prowadzenie monitoringu zmian w dokumentach planistycznych (miejscowych planach i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) gmin na obszarach, w których znajdują się nieruchomości;

 • przygotowywanie wniosków i uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, w których znajdują się nieruchomości;

 • wykonywanie opinii i ekspertyz dotyczących dokumentów planistycznych;

 • wykonywanie raportów dotyczących uwarunkowań planistycznych związanych z obrotem nieruchomościami.

MASZ PYTANIA?

Szkolenia i konsultacje

Proponujemy szkolenia, które pomogą zrozumieć podstawy systemu planowania przestrzennego. Kierujemy je w szczególności do:

 • samorządowców (władz miast i gmin, Radnych, Sołtysów etc),
 • pracowników urzędów miast i gmin,
 • zarządów podmiotów gospodarczych posiadających w swoim zasobie nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za opiekę nad nieruchomościami i/lub przygotowywanie inwestycji budowlanych (np. pracowników firm deweloperskich, zarządców nieruchomości, pracowników firm, które posiadają liczne nieruchomości niezbędne do ich działalności),
 • osób związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych (np. pracowników banków i innych instytucji finansowych).

Przybliżamy problematykę pierwszej fazy procesów inwestycyjnych czyli planowania przestrzennego. Tematyka szkolenia obejmuje m.in:

 • podstawy działania systemu planowania przestrzennego,
 • prawa i obowiązki wszystkich uczestników procedur planistycznych,
 • sposoby ochrony wartościowych elementów krajobrazu przy jednoczesnym zabezpieczeniu już funkcjonujących przedsięwzięć oraz przyszłych działań inwestycyjnych,
 • sposoby wpływania na kształt dokumentów planistycznych,
 • wpływ systemu planowania przestrzennego na wartość nieruchomości.

Formę i zakres szkoleń dopasujemy do potrzeb uczestników. Oferta szkoleń znajduje się na planekspert.pl

MASZ PYTANIA?

Ekspertyzy, opnie i raporty

Profesjonalna pomoc doświadczonego urbanisty przydaje się w działalności związanej z obrotem nieruchomościami. Przygotowane przez niego opinie i ekspertyzy służą jako materiał dowodowy w toczących się postępowaniach administracyjnych lub sądowych, mających związek z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź pozwoleń na budowę. Stanowią również załącznik do uwag i wniosków do studiów gminnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wspierają przy podejmowaniu decyzji dotyczących sprzedaży czy zakupu nieruchomości. Umożliwiają rzetelne oszacowanie kosztów inwestycji oraz czasu potrzebnego do jej realizacji.

MASZ PYTANIA?

GIS i CAD

Powierzone zadania realizujemy z wykorzystaniem technik komputerowych takich jak GIS i CAD.
System Informacji Geograficznej (GIS, z ang. Geographic Information System) to system informatyczny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji różnych danych geograficznych, którego jedną z najważniejszych funkcji jest wspomaganie podejmowania decyzji.

Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD – z ang. Computer Aided Design) czyli projektowanie za pomocą komputera, to stosowanie w pracy zaawansowanych programów komputerowych, takich jak na przykład AutoCAD, zamiast deski kreślarskiej. Programy CAD umożliwiają stworzenie wirtualnych modeli obiektów dwu i trójwymiarowych w skali 1:1, co dalej pozwala na precyzyjne ich obrabianie w dowolnym pomniejszeniu lub powiększeniu.

Świadczymy usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej przy wykonywaniu powierzonych nam zadań oraz prowadzimy doradztwo w zakresie interaktywnej prezentacji danych przestrzennych. Pomagamy również przy przetwarzaniu analogowych danych takich jak rysunki, mapy, tabele i zbiory informacji w komputerowe bazy danych związane z lokalizacją przestrzenną.

MASZ PYTANIA?