Wraz ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny zapraszamy na szkolenie dotyczące nowelizacji systemu planowania przestrzennego wynikającej z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej dnia 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1688.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres szkolenia@kanon.waw.pl

Program do pobrania

Szkolenia można również opłacić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego planekspert.pl

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

TERMIN: 28 lutego 2024, godz. 9.30-15.30

MIEJSCE: Janowski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 3, Janów Lubelski

KOSZT:
250 zł – dla uczestników, których szkolenie jest finansowane przez gminy zrzeszone w Związku Gmin Lubelszczyzny*
350 zł – dla uczestników, których szkolenie jest finansowane przez gminy niezrzeszone w Związku Gmin Lubelszczyzny*
450 zł – dla pozostałych uczestników

DLA KOGO: wszystkich osób związanych z planowaniem przestrzennym w tym pracowników, włodarzy i radnych urzędów miast i gmin, urbanistów, architektów, pracowników firm deweloperskich i związanych z obrotem nieruchomościami

PROGRAM:
9.30-10.00      rejestracja uczestników
10.00-15.00    szkolenie
1. Nowe definicje ustawowe – wpływ na realizację inwestycji,
2. Partycypacja społeczna – nowe formy uczestnictwa, nowe obowiązki organu,
3. Plan ogólny – omówienie jego zakresu, procedury uchwalania, zasad tworzenia obszarów uzupełnienia zabudowy,
4. Zmiany w zakresie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. Tryb uproszczony sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
7. Zintegrowany plan inwestycyjny – korzyści i zagrożenia,
8. Rejestr urbanistyczny,
9. Przepisy przejściowe – etapy wdrażania reformy planistycznej,
10. Wpływ nowelizacji na proces inwestycyjny – scenariusze działania.
15.00-15.30    dyskusja
Przewidziane są przerwy na kawę oraz ciepły posiłek.

CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami legislacyjnymi, które zostały wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawimy znowelizowane regulacje prawne, nowe instrumenty kształtowania przestrzeni lokalnej oraz omówimy ich wpływ na sytuację inwestorów, właścicieli gruntów oraz administrację publiczną. Przedstawimy scenariusze możliwe do zastosowania dla gruntów nieobjętych planami miejscowymi.

PROWADZĄCY:  Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjnobudowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Wiceprzewodnicząca Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Grzegorz Chojnacki – urbanista i architekt, założyciel pracowni KANON, w której wykonywane są analizy, ekspertyzy i opinie dla podmiotów komercyjnych i inwestorów indywidualnych oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Posiada uprawnienia urbanistyczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Urbanistów. Główny projektant z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w planowaniu przestrzennym. Członek: Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie (w latach 2010-2014), Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów (od 2014), Sądów w konkursach urbanistycznoarchitektonicznych i wielu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w tym Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy

* cena dotyczy osób, których udział w szkoleniu ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników, a jego koszt został opłacony w całości ze środków publicznych i przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570).